Projecten
  • Landgraaf, aanleg rotonde Steenenkruis
  • Landgraaf, aanleg rotonde Steenenkruis

Landgraaf, aanleg rotonde Steenenkruis

opdrachtgever       Gemeente Landgraaf
locatie       Landgraaf
uitvoerperiode       augustus - december 2015
In het voorjaar van 2015 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het project ‘aanleg rotonde Steenenkruis’. De gemeente Landgraaf heeft een meervoudig onderhands uitvraag gedaan aan vijf partijen. Het gunningscriterium was ‘emvi’, de economisch meest voordelig inschrijving.

Het werk betreft knooppunt Nieuwenhagerheidestraat - Nieuwehagerstraat-Kantstraat - Maastrichterstraat, met diverse verbindingen, is dit een dagelijks veel gebruikte route. De geplande werkzaamheden om de kruising om te bouwen naar een rotonde leveren ongeacht de aanpak altijd enige hinder op voor het (dagelijks) verkeer.

De gemeente Landgraaf heeft inschrijvers uitgedaagd een onderscheidende aanbieding te doen waarbij meerwaarde op het gebied van verkeersmanagement tijdens de uitvoering en een efficiënte planning met korte doorlooptijd met een fictieve bonus gewaardeerd werd. BLM heeft in de aanbestedingsfase een verkeersmanagementplan opgesteld waarbij de termen veiligheid, verkeershinder en toegankelijkheid centraal stonden. Per verkeersdeelnemer zijn concrete maatregelen opgesteld.
Ons verkeersmanagementplan voorziet voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, Veolia Lijndiensten en hulpdiensten in een optimale toegankelijkheid, minimale verkeershinder en optimale veiligheid. Daarnaast maakt onze planning de voorbereiding- en realisatieprocessen inzichtelijk en is de planning integraal opgesteld waarbij rekening is gehouden met werkzaamheden van nevenaannemers. Het resultaat is dat wij een oplevering van het werk binnen 67 werkbare dagen kunnen garanderen. Dat betekent een verkorting van 18 werkbare dagen ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
 
Het plan van aanpak is door uitvoerder Chris Vroemen in een presentatie toegelicht waarbij de gemeente verduidelijkende vragen kon stellen over het plan van aanpak en de werkwijze van BLM. Het plan en de presentatie hebben geleid tot een ‘meest voordelige inschrijver’. BLM had niet de laagste inschrijfprijs, maar door de geboden meerwaarde in kwaliteit zijn we toch in aanmerking gekomen voor het werk.

Onze kwaliteit maakt het verschil.

In ons plan van aanpak hebben we het werk in twee fasen verdeeld; fase 1 bestaat voornamelijk uit de reconstructie van de Nieuwenhagerheidestraat en fase 2 het realiseren van de rotonde ter plaatse van de kruising Nieuwenhagerheidestraat – Kantstraat – Maastrichterlaan.

Na de bouwvak zijn we direct gestart met de uitvoering van de (riool-)reconstructie; fase 1 en zijn de verhardingen in fase 2 opgebroken voor de werkzaamheden van de NUTS. Onze werkzaamheden in fase 2 konden pas aanvangen na het verlagen van diverse leidingtracés door de NUTS-aannemer om zodoende voldoende dekking te verkrijgen, hiervoor had de aannemer drie weken uitgetrokken. In overleg met de aannemer kon er al eerder gestart worden met onze werkzaamheden aan de rotonde waardoor we de voortgang van het project verder konden optimaliseren en het werk uiteindelijk konden realiseren in 50 werkbare dagen.

Binnen de werkzaamheden van de ‘Buitenring Parkstad Limburg’ wordt een aansluiting gerealiseerd op de door ons gereconstrueerde Nieuwenhagerheidestraat. Hierdoor verwachten de bewoners in de toekomst een aanzienlijke toename van de geluidshinder. Om deze geluidshinder te beperken is door de Gemeente Landgraaf een geluidsreducerende asfaltdeklaag voorgeschreven op het gedeelte Nieuwenhagerheidestraat. Om te voorkomen dat de geluidsreductie niet wordt gehaald is er in goed overleg besloten de asfaltdeklaag onder optimale omstandigheden aan te brengen. De geluidsreducerende asfaltdeklaag op de Nieuwenhagerheidestraat zal daarom pas in het voorjaar worden aangebracht met aan weerszijden een fietssuggestiestrook van rode thermoflex coating. Ook op de rotonde is er gekozen voor een ongebruikelijk asfaltmengsel; AC11 SURF Reflexing White. Het speciale aan het dit asfaltmengsel is dat er gebruik wordt gemaakt van witte steenslag. De voordelen van Reflexing White ten opzichte van normaal asfalt is vooral de hoge reflectie van de verharding. Dit leidt tot een veiligere weg en een kostenbesparing op verlichting. De beredenering is dat door het lichter wegdek het verkeer op de weg beter zichtbaar is en het tracé van de weg beter te volgen is door het groter contrast met de omgeving. Het mengsel kan met blanke bitumen worden geproduceerd, dan is het resultaat direct zichtbaar of met de ‘normale’ bitumen. In Landgraaf hebben we de ‘normale’ variant aangebracht. Het zal nog enige tijd duren voordat de uiteindelijke kenmerken zichtbaar zijn, de bitumen zal eerst van de steenslag af moet slijten. Kom over een jaar of 4 maar eens kijken….
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video